1. Suunnistuskartta on liikuntapaikka

Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito Suomessa kuuluu yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Liikuntapaikoilla tapahtuu eri toimijoiden, kuten koulujen, seurojen, järjestöjen ja työpaikkojen sekä yksittäisten kansalaisten liikuntatoiminta, jolla pidetään yllä yhteiskunnan jäsenten hyvinvointia.

Suunnistajien liikuntapaikka on suunnistuskartta. Maastosta laaditulla kartalla tapahtuu lajin opetus-, harrastus- ja kilpailutoiminta sekä niitä edeltävä ratamestaritoiminta. Ilman suunnistuskarttoja ei suunnistusta voida opettaa ja harrastaa.

Suunnistuksen opetus-, harrastus- ja kilpailutoimintaa varten valmistetaan maassamme pääasiassa kuntien ja suunnistusseurojen toimesta:

 • pihakarttoja, mittakaava 1 : 1000 – 2000 lähinnä koulujen pihapiireistä
 • sprinttisuunnistuskarttoja , mittakaava 1 : 5000 – 1 : 10 000 mm. kaupunki-, kunta- ja kyläkeskuksista, koulujen ympäristöistä, puistoista sekä
 • suunnistuskarttoja 1 : 10 000 – 1 : 15 000 suunnistusmaastoista

Talviaikaista hiihtosuunnistustoimintaa varten laaditaan hiihtosuunnistuskarttoja 1 : 5 000 – 1 : 15 000 sekä kesäaikaista pyöräsuunnistustoimintaa varten pyöräsuunnistuskarttoja 1 : 5000 – 1 : 20 000 näiden lajien harrastus- ja kilpailutoimintaa varten.

Koulujen opetuskartoiksi eli suunnistustaitojen kouluissa opettamiseen näistä sopivat parhaiten pihakartat, sprinttisuunnistuskartat sekä  koulujen lähimaastojen suunnistuskartat.

2. Suunnistuskarttojen valmistus on tekniikkaa ja tarkoin ohjattua yhteistyötä

Suunnistuskarttojen valmistusta ohjaa Suomen Suunnistusliitto (SSL), jonka valvonnassa suunnistuskartat tulevat valmistetuiksi myös Kansainvälisen Suunnistusliiton (IOF) normien mukaisesti.

Suunnistuskarttojen valmistuksessa ovat urheiluseurat ja kunnat merkittävässä roolissa. Suunnistusseuroissa osataan suunnistuskartan valmistuksen tekninen suoritus ja tuottamisen kokonaisuus. Kunnat puolestaan vastaavat liikuntapaikkojensa rakentamisesta ja rahoituksesta. Suunnistuskarttoja tekevät Suomessa myös muutamat kartoitusalan ammattikonsultit. Suunnistajien liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito on ohjattua kuntien, urheiluseurojen ja kartantekijöiden yhteistoimintaa parhaimmillaan.

Maastomuutosten vuoksi olemassa olevia karttoja on jatkuvasti ajantasaistettava niiden käyttökelpoisuuden säilyttämiseksi. Suunnistuskartta menettää käyttökelpoisuutensa alueesta riippuen viimeistään 10 vuodessa. Asutuksen lähialueilla maastomuutokset voivat aiheuttaa kartan käyttökelpoisuuden oleellisen vähenemisen jo lyhyemmässäkin ajassa. Suunnistuksen arvokisoissa käytettävän kartan on aina oltava kilpailua varten ajantasaistettu.

Valmistusprosessin ja kustannusten muodostumisen kannalta suunnistuskarttojen valmistuksen oleellisia vaiheita ovat pohja-aineiston hankinta ja työstäminen, maastokartoitustyö, digitointityö sekä tulostaminen tai painatus. Kartan luonteesta riippuen (arvokilpailu- vai opetuskartta, suunnistus- vai hiihtosuunnistuskartta jne) voivat valmistuskustannukset karttaa ja pinta-alayksikköä kohti vaihdella merkittävästi.

Laadukkaan suunnistuskartan tasalaatuinen korkeuskäyrästön pohja valmistetaan nykyisin ohjelmallisesti maastosta olevan laserkeilauksen pohjalta. Pohja-aineistoihin kuuluvat lisäksi mm. uudet ilmakuvat ja kuntien ym. kartta-aineistot.

Pohja-aineiston hankintaa ja työstämistä seuraa kartoitusprosessin suuritöisin vaihe eli maastokartoitus. Siinä kartan alueella olevien kaikkien yksityiskohtien ajantasaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään maastossa.

Kartta digitoidaan tietokoneilla käsiteltävään muotoon tarkoitukseen kehitetyllä kansainvälisellä suunnistuskarttaohjelmistolla. Suurempiin tapahtumiin kartta ja sille laaditut radat painetaan painoyrityksessä. Pienempiin tapahtumiin, koulutukseen ja harjoitteluun suunnistuskartta ratoineen kuitenkin useimmiten tulostetaan suoraan digitaalisesta aineistosta väritulostimella.

3. Rovaniemen suunnistuskarttojen tarve, käyttö ja tilanne

Suunnistuksessa suurten arvokilpailujen ja -tapahtumien vaatimat isot kartoitukset ovat haasteita järjestäjille ja kestävät yleensä useita vuosia. Rovaniemellä merkittävimpiä niistä ovat menossa vuonna 2020 järjestettävän JUKOLAN VIESTIN ja vuonna sen esikisana pidettävien suunnistuksen kaikkien sarjojen SM-VIESTIEN 2018 kartoitushankkeet, jotka on käynnistetty Rovaniemen kaupungin ja järjestäjäseura Ounasvaaran Hiihtoseuran välillä sovittuina erillisprojekteina.

Olemassa olevien suunnistuskarttojen jatkuva ajantasaistaminen on edellytys Rovaniemellä kesäaikana viikoittain jopa yli  200 suunnistajaa keräävien Ounasrastien pyörittämiseen.

Suunnistuskartoilla on pidetty vuosittain 2-3 eri maastossa kiintorastistoa kuntalaisten suunnistustaitojen omaehtoista kehittämistä varten. Suunnistuskarttoja käytetään yleisesti myös marjastusretkillä ja muuten luonnossa liikkumisen apuvälineenä.

Suomen Suunnistusliitto, suunnistusseurat sekä kunnat laatineet perinteisesti yhteistyönä kouluille suunnistuksen opetuskarttoja. Sen tuloksena on Rovaniemen kaikilla kouluilla ollut mahdollisuus opettaa suunnistustaitoja turvallisesti koulun pihapiirissä ja välittömässä ympäristössä. Koulujen pihakartatkin vanhentuvat koulujen pihoissa ja ympäristössä tapahtuvien maastomuutosten vuoksi. Suunnistuksen alkeisopetukseen tarkoitettujen karttojenkin tulee kuitenkin olla luotettavia ja ajantasaisia, joten pihakartatkin saatetaan ajan tasalle kohtuullisin väliajoin niiden käyttökelpoisuuden turvaamiseksi

Rovaniemen lähiympäristöstä valmistetut suunnistuskartat ovat netissä Suomen Suunnistusliiton pitämässä suunnistuskarttarekisterissä  ja koulujen opetuskartat puolestaan Rovaniemen kaupungin karttapalvelussa.

4. Suunnistuskarttojen rahoitus Rovaniemellä

Suunnistuskarttojen rahoitusta tukee valtakunnan tasolla Suomen Suunnistusliitto myöntämällä avustuksia hakemuksesta yksittäísiin suunnistuskarttoihin, arvokilpailujen karttoihin sekä erillisiin karttaprojekteihin Opetusministeriöltä saatavan SSL:n kartta-avustuksen osuus on ollut kuitenkin vain noin 10 % kertaluokkaa karttojen aiheuttamista kokonaiskustannuksista ja kohdistunut pääasiassa arvokilpailukarttoihin.

Rovaniemellä suunnistuskarttojen välttämätön päivittäminen on ollut pitkään mahdollista kaupungin liikuntatoimen vuosittaisen toimintamäärärahan avulla.

Sen ohella kaupungin tekninen virasto on viime vuosina rahoittanut ja tilannut erityisesti isojen tapahtumien (mm. SM-Viestit 2018 ja Jukolan Viesti 2020) järjestämistä edellyttävää karttatuotantoa yhteistyössä järjestäjäseura OH:n kanssa.

Yhteiskunnan osoittaman rahoituksen rinnalla suunnistuskarttojen valmistukseen on aina kuulunut merkittävästi suunnistajien ja suunnistusseurojen omaa talkoopanosta

 

5. Rovaniemen suunnistuskarttasuunnitelma 2018

Rovaniemen suunnistuskarttatilanteesta, karttojen valmistustarpeista sekä käytettävissä olevasta rahoituksesta lähtien on Ounasvaaran Hiihtoseuran sekä Rovaniemen kaupungin teknisen viraston ja nuoriso- ja liikuntapalvelukeskuksen yhteistoimin laadittu Rovaniemen alueen suunnistuskarttasuunnitelma 2018.

5.1 Arvokilpailukartat / JUKOLAN VIESTI 2020 ja SUUNNISTUKSEN SM-VIESTIT 2018 kilpailukarttakokonaisuus

Vuodelle 2020 Rovaniemelle myönnetyn JUKOLAN VIESTIN sekä sen esikilpailuna järjestettävien suunnistuksen kaikkien sarjojen SM-VIESTIEN 2018 kilpailukarttakokonaisuuden tuottaminen toteutetaan Jukolan Viestin järjestämisen kokonaisuuteen liittyvänä, Ounasvaaran Hiiihtoseuran ja Rovaniemen kaupungin kesken sovittavana erillishankkeena 2015-2020.

5.2 Suunnistuskartat / Arvokilpailujen harjoitus ja Iltarastitoiminnan edellytysten turvaaminen

 • Kroopinpalo                        Laserpohjaan perustuva uudistaminen 2018
 • Keminkorki- Pikku Olkkavaara               Ajantasaistus 2018
 • Nuuksvaara                       Ajantasaistus 2018
 • Ounasvaara                       Ajantasaistus 2018
 • Pöyliöjärvi                          Ajantasaistus 2018
 • Pöyliövaara                        Ajantasaistus 2018
 • Santavaara                        Ajantasaistus 2018

5.3 Lähi- ja sprinttikartat / koulujen opetuskartat

 • Urheiluopisto , sprintti         Ajantasaistus 2018

5.4 Pihakartat

 • Ounasrinteen koulu            Ajantasaistus 2018

Jouni Keskinarkaus

Ounasvaaran Hiihtoseuran suunnistuskarttavastaava

SUUNNISTUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT